اهمیت زمان

ارزش زمان

0 نظر
2013-11-02 23:58:49
 

                         ارزش زمان   ☼ اگر مي خواهيد ارزش 10 سال رابدانيد ازيك فرد كهنسال سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش 4 سال رابدانيد ازيك فارغ التحصيل دانشگاه سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك سال را بدانيد ازيك دانش آموزي كه يك سال مردود شده سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش 9 ماه رابدانيد ازيك مادر كه فرزندش تازه متولد شده سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك هفته را بدانيد از سردبير يك هفته نامه سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك ساعت رابدانيد ازيك دوست قديمي كه معطلش كرده ايد سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك دقيقه را بدانيد از كسي كه هواپيم

بيشتر بخوانيد