سیستم حسابداری بهای تمام شده

سیستم حسابداری بهای تمام شده

پروژه حسابداری مالی ( بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی ) در 61 صفحه

برای اطلاعات بیشتر به توضیحات محصول مراجعه کنید

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید آنلاین

دانلود 5 دقیقه بعد ، پس از ثبت مبلغ واریزی از طریق خودپرداز یا فیش بانکیجزییات بیشتر

فروش ویژه فروش ویژه!
6,000تومان با مالیات

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

قبلی
بعدی

پروژه حسابداری مالی ( بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی ) در 61 صفحهچکیده


با اتخاذ سياستهاي توسعه بخش كشاورزي توسط دولت، در سالهاي اخير تاحدودي بنگاههاي نسبتاً بزرگي در زمينه فعاليتهاي كشاورزي فعال شده اند. صاحبان سرمايه و مديران صنايع كشاورزي برخلاف كشاورزان سنتي براي تخصيص بهينه منابع نياز به اطلاعات دارند كه بخش اساسي اين اطلاعات محصول سيستمهاي حسابداري است. دستيابي به اطلاعات فوق مستلزم برقراري سيستم حسابداري بهاي تمام شده مناسب بوده كه صاحبان سرمايه و مديران صنايع كشاورزي براي بهره وري از سرمايه گذاريهاي انجام شده و امكان رقابت از اطلاعات خروجي آن استفاده كنند.
نداشتن اطلاعات بهاي تمام شده محصولات، منجر به نبـودن مبنـايي اساسي براي واكنش به موقع در مقابل افزايش بهاي تمام شده، امكان بررسي توانايي رقابت با توليد كنندگان محصولات مشابه، ارزيابي موجوديها و قيمت گذاري محصولات بوده، و پيشنهاد قيمت براي كشت محصولي خاص را غير عملي و ارزيابي كارآيي عمليات واحد كشاورزي را غير ممكن مي سازد.
در شرايط دشوار رقابتي و در شرايطي كه جامعه ما به سمت خصوصي سازي درحركت است و همچنين در شرايط آزادشدن بسياري از محصولات از سيستم قيمت تضمين خريد،توسعه صنعت كشاورزي به جزء از طريق تجهيز مديريت به امكانات بهره وري از سيستمها امكان پذير نخواهد بود. به نظر ميرسد كه دركشور ما فزوني تقاضاي محصولات كشاورزي نسبت به عرضه آنها و وجود قيمت تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي باعث عدم توجه و توسعه سيستم حسابداري بهاي تمام شده گرديده و همچنين عوامل بازدارنده اي به علت ويژ گيهاي خاص صنايع كشاورزي وجود دارد كه استقرار سيستم حسابداري بهاي تمام شده و اعمال كنترلهاي داخلي را در عمل با پيچيده گي و محدوديت مواجه خواهد نمود. در همين راستا برآن شديم تا در اين تحقيق به بررسي پيرامون سيستم حسابداري بهاي تمام شده محصولات كشاورزي بپردازيم.
واژه هاي كليدي: بهاي تمام شده محصولات كشاورزي ـــ قطعه بندي زمينهاي زراعي ـــ مراكز هزينه توليد زراعي ـــ سال زراعي ـــ قيمت خريد تضميني محصولات


مقدمه

امروزه در دنيا اطلاعات قابل استخراج از سيستم حسابداري بهاي تمام شده به عنوان ابزار كليدي و به منزله بخش محوري مجموعه اطلاعات مديريت مطرح است. صاحبان سرمايه و مديران صنايع كشاورزي برخلاف كشاورزان سنتي براي تخصيص بهينه منابع نياز به اطلاعات دارند كه دستيابي به اطلاعات فوق مستلزم برقراري سيستم حسابداري بهاي تمام
شده مناسب مي باشد. نداشتن اطلاعات بهاي تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنائي اساسي براي واكنش به موقع در مقابل افزايش بهاي تمام شده، امكان بررسي توانايي رقابت با توليدكنندگان محصولات مشابه، قيمت گذاري محصولات و غيره بوده، و پيشنهاد قيمت براي كشت محصولي خاص را غير عملي و ارزيابي كارائي عمليات واحد كشاورزي را غيرممكن ميسازد.
به نظر ميرسد كه در كشور ما بعلت فزوني تقاضاي محصولات كشاورزي نسبت به عرضه آنها و وجود قيمت تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي توسط دولت شركتها تلاشي در جهت كاهش بهاي تمام شده نداشته اند، زيرا قيمت تضميني خريد معمولاً با افزودن درصدي به بهاي تمام شده محصولات مشخص مي شود و بعلت تقاضاي زياد، محصولات با هر كيفيتي بلا فاصله به فروش ميرسد. اين موضوع باعث عدم توجه به سيستم حسابداري بهاي تمام شده و لذا عدم توسعه آن گرديده است.
در شرايط دشوار رقابتي و در شرايطي كه جامعه ما به سمت خصوصي سازي درحركت است و همچنين در شرايط آزاد شدن بسياري از محصولات از سيستم قيمت تضميني خريد، توسعه صنعت كشاورزي به جز از طريق تجهيز مديريت به امكانات بهره برداري از سيستمها امكان پذير نخواهد بود. مديريت امروزه بدون دانش حسابداري و اتكاء بر اطلاعات مالي غيرممكن خواهد بود كه در اين رابطه ايجاد يك سيستم حسابداري صنعتي مناسب با صنعت مورد نظر ضروري مي باشد.
حسابداري واحدهاي كشاورزي در شروع قرن بيستم ارزش كاربردي حداقلي براي كشاورزان داشت. حسابداريواحدهاي كشاورزي در اين زمان بيشتر به سيستم دفترداري بازرگاني نزديك بود و اطلاعات هزينه و تخصيصهاي هزينه زيادي را به منظور برآورد اين كه چه روش و محصولات كشاورزي سودآور هستند، عرضه نميكرد. دانش هزينه يابي و تكنيكهاي تخصيص هزينه كه در نيمه دوم قرن نوزدهم پديدار گشته، به طور وسيع همچنين نحوه محاسبه درواحدهاي كشاورزي به كار نرفته است .


فهرست

        فهـــــــرست مطالب                                                                                         صفحه ها
1.    چكيده............................................................................................6
2.    مقدمه............................................................................................7
3.    تعريف سيستم حسابداری.......................................................................10
4.    دسته بندي سيستم هاي حسابداري.............................................................11
5.    شناسايي سيستم حسابداري.....................................................................13
6.    تجزيه وتحليل وارزشيابي سيستم حسابداري..................................................15
7.    طراحي گردش عمليات سيستم حسابداري....................................................16
8.    تعيين نيازهاي ورودي وخروجي سيستم......................................................17
9.    اجراي سيستم حسابداري.......................................................................18
10.    وارسي سيستم حسابداري......................................................................19
11.    نگهداري سيستم حسابداري...................................................................20
12.    سيستم  حسابداري كامپيوتري.................................................................21
13.    مزاياي استفاده از سيستم  حسابداري كامپيوتري............................................21
14.    پردازش حجم بزرگی از  داده ها با سرعت و کارآیی بالا.................................22
15.    مراحل توليد درعمليات كشاورزي...........................................................23
16.    طبقه بندي هزينه هاي كشاورزي.............................................................24
17.    قطعه بندي زمينهاي زراعي..................................................................26
18.    سيستم و روش هزينه يابي مناسب محصولات كشاورزي..................................27
19.    مراكز هزينه توليد.............................................................................28
20.    هزينه هاي توليد...............................................................................30
21.    هزينه هاي سربار توليدي.....................................................................33
22.    هزينه هاي سربار مستقيم مراكز.............................................................33
23.    هزينه هاي سربار غير مستقيم مراكز........................................................34
24.    هزينه هاي ماشين آلات........................................................................34
25.    تسهيم هزينه هاي واحدهاي خدماتي به واحدهاي توليدي...................................35
26.    ضايعات........................................................................................37
27.    نحوه عمل با ضايعات در سيستم هزينه يابي سفارش كار..................................37
28.    افت يا ركود توليد..............................................................................38
29.    شناسايي هزينه هاي جذب نشده در توليد....................................................39
30.    تعيين تأثير رطوبت در ميزان توليد..........................................................40
31.    ظرفيت بلااستفاده و ظرفيت اضافي..........................................................40
32.    نحوه عمل اقلام موجودي.....................................................................41
33.    هزينه هاي آماده سازي و بهسازي زمين....................................................42
34.    كاشت جانشين..................................................................................43
35.    كاشت مجدد ترميمي...........................................................................43
36.    كاشت و برداشت دو محصول................................................................44
37.    هزينه هاي آيش زمينهاي زراعي وسايرپيش پرداختهاي هزينه هاي زراعي............44
38.    كشتهاي سرمايه اي............................................................................45
39.    انطباق سال زراعي  با سال مالي............................................................45
40.    هزينه يابي محصول فرعي...................................................................47
41.    هزينه هاي قبل از كاشت و بعد از برداشت محصول......................................47
42.    محاسبه قيمت تضمين خريد محصولات زراعي براساس هزينه توليد....................48
43.    درآمد محصولات زراعي و باغي............................................................49
44.    نتيجه گيري.....................................................................................51
45.    فهرست منابع...................................................................................52


فایل ها در یک پوشه زیپ شده می باشد که پس از دانلود باید از حالت زیپ خارج کنید برای اینکار از برنامه winrar می توانید استفاده نمایید . در ضمن نوع فایل ها به صورت ورد ( Word ) می باشند که برای باز کردن آنها از برنامه آفیس ( ورد) باید استفاده نمایید . پایان نامه هیچ گونه تبلیغاتی ندارد و کاملا قابل ویرایش می باشد .

نحوه دریافت پایان نامه طراحی یک سیستم انبارداری

 

همین الان می توانید با پرداخت آنلاین و دانلود فایل، پروژه را به صورت فایل ورد و قابل تغییر در اختیار داشته باشید .

برای خرید این  فایل ها بر روی کلید سبز رنگ "افزودن به سبد خرید" در بالای چپ متن کلیک کنید. و سپس از سبد خرید سمت چپ قسمت بالا ادامه خرید را طی کنید تا بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ، فایل برای دانلود نمایش داده شود .

 

دستورالعمل در صورت عدم دریافت محصول


 به هر دلیلی اگر موفق به دریافت و دانلود فایل خریداری شده نشده اید اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید ( اس ام اس یا ایمیل )

1- اسم محصول درخواستی

2- آدرس ایمیل خودتان

3- شماره پیگیری یا 4 رقم آخر کارت خودتان در کارت به کارت ( اینترنتی یا خودپرداز ) یا شماره تراکنش در پرداخت آنلاین زرین پال و یا شماره فیش در پرداخت با فیش بانکی

شماره های دریافت اس ام اس سفارشات شما

09363786001

09141909240

آدرس های ایمیل برای دریافت سفارشات شما

alverchi@yahoo.com

alverchi.ir@gmail.com

توجه داشته باشید که در محتوای ایمیل یا اس ام اس حتما اسم محصول ، آدرس ایمیل و شماره پیگیری واریزی ( شماره تراکنش یا شماره فیش یا 4 رقم آخر شماره کارت خودتان ) را بنویسید . تا ما در کمترین زمان ممکن محصول را برایتان ایمیل کنیم .

 

راهنمای خرید ( حتما مطالعه نمایید )

 

در پرداخت آنلاین پس از پرداخت موفق حتما گزینه "انتقال به وبسایت درخواست کننده " را فشار دهید تا سفارشتان تکمیل گردد ، مانند شکل زیر

 

پس از پرداخت مبلغ کالا شما به سایت زیرین پال برگشت داده خواهید شد که ریز اطلاعات پرداخت انجام گرفته در این صفحه موجود است، به جهت پیگیری های بعدی در صورت بروز مشکلات احتمالی پیشنهاد میشود حتماً اطلاعات موجود در این صفحه را یادداشت و یا کپی نمایید.

بسیار مهم: عزیران انجام درست این مرحله بسیار مهم میباشد و دیده شده که عزیزان با نیمه کاره رها کردن عملیات پرداخت وجه در این مرحله کار را به پایان میرسانند که این صحیح نمیباشد. شما باید همانطور که در تصویر زیر هم علامت زده شده است در این صفحه برای ثبت شدن پرداخت انجام داده ی خود در فروشگاه در این صفحه بر روی گزینه ی "انتقال به وبسایت درخواست کننده" کلیک نمایید.البته در صورت بروز هر گونه مشکل با گزارش آن به پشتیبانی و از طریق اطلاعات موجود در این صفحه که از آنها کپی گرفته اید مشکل رفع خواهد شد. شماره تراکنش را برای پیگیری حتما یادداشت نمایید ، شماره 1

بعد از زدن دکمه " انتقال به وبسایت درخواست کننده " اگر هر سوالی از سوی مرورگر شما پرسیده شد گزینه continue به معنی ادامه را فشار دهید تا به وبسایت ما برای دانلود محصول منتقل شود .

تلفن های پشتیبانی وحید شکرزاده

09363786001

09141909240

 

09360609767
 

 

 

12000 تومان نخرید

 

  6000 تومان بخریدتلفن های پشتیبانی وحید شکرزاده

09141909240

09363786001

 

09360609767

 


ایمیل های پشتیبانی

 

alverchi@yahoo.com

alverchi.ir@gmail.com


مبلغ قابل پرداخت

6000 تومان

 

شماره حساب بانك ملي وحيد شكرزاده برای واریز با فیش بانکی

0200206996005

شماره كارت بانك ملي وحيد شكرزاده برای واریز کارت به کارت

6037997169064319

 

مهم

 

توجه داشته باشید کارت به کارت اینترنتی ، زیر مجموعه پرداخت غیر آنلاین محسوب می شود و پس از پرداخت با این روش باید شماره پیگیری دریافتی را همراه با آدرس ایمیل و اسم محصول درخواستی برای ما اس ام اس کنید و یا بعد از ثبت نام در سایت و ثبت سفارش از طریق ثبت فیش پرداختی ( منوی افقی بالای صفحه) شماره پیگیری خود را برای ما ارسال کنید تا ما سفارش شما را تایید کنیم و محصول قابل دانلود شود . اگر می خواهید محصول بلافاصله قابلیت دانلود داشته باشد باید ابتدا بر روی کلید سبز رنگ افزودن به سبد خرید در بالا سمت چپ توضیحات محصول کلیک نمایید و سپس مراحل ثبت نام را طی کرده و در آخر پرداخت آنلاین با زرین پال را کلیک نمایید و اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پس از پرداخت موفق بر روی کلید انتقال به وبسایت درخواست کننده کلیک نمایید تا سفارش شما تکمیل شده و شما به صفحه حاوی لینک دانلود منتقل شوید .

 

شماره های پشتیبانی

09363786001

09141909240

09148779240

انتقال وجه ( كارت به كارت )اينترنتي بانک ملی به شماره کارت بالا 


شماره حساب بانك ملي وحيد شكرزاده

0200206996005

شماره كارت بانك ملي وحيد شكرزاده

6037997169064319

شماره حساب سپهر بانك صادرات به نام وحيد شكرزاده جهت خريد نقدي

0207859568008

شماره كارت بانک صادرات براي پرداخت كارت به كارت

6037691578366585

 

شماره حساب بانک ملت جهت واریز نقدی به نام وحید شکرزاده
4273027438
 
شماره کارت بانک ملت جهت کارت به کارت به نام وحید شکرزاده
6104337896823513

شماره حساب بانک تجارت جهت واریز نقدی به نام وحید شکرزاده
4348511284
شماره کارت بانک تجارت جهت کارت به کارت به نام وحید شکرزاده
6273533010337907تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

بررسی خود را بنویسید

سیستم حسابداری بهای تمام شده

سیستم حسابداری بهای تمام شده

پروژه حسابداری مالی ( بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی ) در 61 صفحه

برای اطلاعات بیشتر به توضیحات محصول مراجعه کنید

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید آنلاین

دانلود 5 دقیقه بعد ، پس از ثبت مبلغ واریزی از طریق خودپرداز یا فیش بانکیبررسی خود را بنویسید

LiveZilla Live Help

آخرين ارسال هاي بلاگ

مشاهده همه

اطلاعات کاتالوگ

  • کل محصولات در فروشگاه ما
  • 125
  • کل دسته بندی ها در فروشگاه ما
  • 15
  • کل مشتری های عضو شده
  • 3404
  • کل سفارش های معتبر
  • 2708
  • تمام کوپن های فعال
  • 0